Jegyvisszaváltási szabályzat

5.2.2014

BELÉPŐJEGY VISSZAVÁLTÁSI SZABÁLYZAT

1. A Belépőjegyek visszaváltását (továbbiakban: visszaváltás) a Ticketpro Hungary Kft. (a továbbiakban: Ticketpro) saját hatáskörben, de az adott Rendezvény szervezőjének tudtával, és csak bizonyos rendezvények esetén, az általa meghirdetett Általános Szerződési Feltételek Belépőjegyek Vásárlására Vonatkozó Szolgáltatás Igénybevételére (a továbbiakban: ÁSZF) XII. 31. pontja alapján végzi. A visszaváltás, mint szabadon választható szolgáltatás elsődleges célja az olyan jegyvásárlók belépőjegyeinek visszaváltása, akik egyéni kürölményeik, saját érdekkörükben felmerült akadályozó tényezők vagy megváltozott érdekek miatt a belépőjeggyel látogatható Rendezvényen a továbbiakban nem kívánnak részt venni és ezért a belépőjegy által közvetített szerződéstől saját döntésük alapján el kívánnak állni. A jegyvisszaváltás csak azon rendezvények esetében lehetséges, amelyre értékesített jegyeken, illetve ennek hiányában a rendezvény saját weboldalán az alábbi piktogramot feltüntettük:

recycle

A visszaváltás díjfizetés mellett történik, a fizetendő díj mértéke sávosan függ a Rendezvény és az igénybejelentő beérkezésének dátumától, azt az ÁSZF ’A’ melléklete részletesen tartalmazza. A visszaváltási kérelem benyújtásával az igénylő ezeket a díjakat elfogadja és egyben hozzájárul, hogy a Ticketpro ezt a díjat a visszautalásból, mint a szolgáltatás díját visszatartsa.

2. A visszaváltást a Ticketpro weboldaláról szabadon letölthető igénylőlap hiánytalan, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel történő kitöltésével, illetve annak Ticketpro-hoz való megküldésével lehet kérni. Az igénylőlapon minden adat megadása kötelező, aláírás nélkül érvénytelen. A kitöltött, aláírt igénylőlapot a következő formákban lehet a Ticketprohoz eljuttatni:

·         Ajánlott postai küldeményként a Ticketpro telephelyére címezve Ilka Corner – Ticketpro központi iroda, 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.), vagy

·         Emailben a visszavaltas@ticketpro.hu címre, vagy

·         Személyesen a Ticketpro központi irodájában (1143 Budapest, Ilka utca 2-4).

Hibásan, hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött igénylőlap javítására, utólagos aláírására nincs mód, hiánypótlásra vonatkozó felhívást Ticketpro nem küld, az így beküldött adatlapok automatikusan érvénytelennek minősülnek.

3. Az igénylőlap beérkezését Ticketpro az igénylő által az igénylőlapon megadott e-mail címre küldött befogadói nyilatkozattal igazolja vissza, legkésőbb a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül. Ennek hiányában az igénylőlap nem tekinthető benyújtottnak. A befogadói nyilatkozat tartalmazza a befogadás tényét, a jegyek értékét, a visszaváltás díjának összegét, illetve a fennmaradó, visszautalandó összeget. A visszaigazolás elmaradása esetén az igénylő a Ticketpro weboldalán megadott elérhetőségeken, írásban elsődlegesen a visszavaltas@ticketpro.hu email címen kérhet információt.

4. A visszautalás az igénylőlap befogadásától számított maximum 40. nap a megadott bankszámlaszámra, a befogadói nyilatkozaton feltüntetett referenciaszámra történő hivatkozással, a visszaváltás díjával csökkentett összeg átutalásával történik. Készpénz kifizetésre, vagy bármely egyéb kifizetésre, értékegyeztetésre vagy más belépőjegy árába történő beszámításra nincs mód! A visszaváltásról a papíralapú pénzügyi bizonylat a Ticketpro székhelyén vehető át. Bizonylatot a Ticketpro postán nem küld ki!

5. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT. Az igénylőlap kitöltője polgári- és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a jegyet ő vásárolta, vagy azzal egyébként ő jogosult rendelkezni. Az igénylőlap kitöltője tudomásul veszi, hogy az igénylőlap pozitív elbírálása után, a befogadó nyilatkozat kiküldésével egyidőben a belépőjegyek érvénytelenítésre kerülnek, azok a rendezvény látogatására a továbbiakban nem jogosítanak. Az igénylőlap tulajdonosa elfogadja, hogy amennyiben a nyilatkozata nem valós és a jeggyel rendelkezni nem volt jogosult, úgy a jegy jogos tulajdonosával szemben kártérítő felelősséggel tartozik. Aki a belépőjegyet jogtalanul szerzi meg vagy érvénytelenített belépőjeggyel kísérli meg a belépést, okirattal visszaélés vagy hamis magánokirat felhasználása vétségét követi el, aki pedig jogtalanul megszerzett jegy után igényli a visszaváltást csalást követ el, s velük szemben büntetőeljárás kezdeményezhető. A későbbi félreértések elkerülése érdekében a befogadói nyilatkozat megérkezése után a belépőjegyre nyomtatott vonalkódot a jegy birtokosa vastag fekete filccel átsatíriozhatja, ezzel érvénytelenítve azt!

6. Adatkezelési NYILATKOZAT. Ticketpro az igénylőlap kitöltője által közölt adatok alapján végzi a visszaváltást, és kizárja mindennemű felelősségét azért, ha valaki jogosulatlanul megszerzett jegyet vált vissza vagy tesz arra kísérletet, illetve a visszaváltáshoz jogosulatlanul szerez meg és/vagy használ fel személyes adatokat. Az igénylőlap kitöltője tudomásul veszi, hogy a Ticketpro az adatlapon megjelölt adatokat annak érdekében kéri, hogy a jegyvisszaváltás jogszerűségéről meggyőződhessen, a jegyet visszaváltó személy jogosultságát ellenőrizni tudja, ennek során a jegy vásárlása során szerzett adatokkal (amennyiben ilyen adatok rendelkezésre állnak) indokolt esetben összevesse. Ticketpro ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy a kezelt adatok eltérése esetén a jegy visszaváltását visszautasítsa. Eltérés esetén a Ticketpro e tényről mind a jegy eredeti vásárlóját, mind pedig az azt visszaváltani szándékozót elektronikus levélben értesíti, a visszaváltást felfüggeszti. Ez utóbbi esetben a visszaváltási összeget egészen addig visszatartja, amíg valamelyi felet a visszaigénylésre hatósági, bírósági határozat fel nem hatalmaz, vagy a felek ebben közösen teljes bizonyító erejű magánokiratban írásban meg nem állapodnak. Két (2) év elteltével a visszaigénylési jog megszűnik. A fenti jogfenntartás ugyanakkor nem jelent ellenőrzési kötelezettséget a Ticketpro részéről, a jegyvisszaváltás megtörténte pedig nem jelenti azt, hogy a Ticketpro az azonosítást elvégezte vagy a visszaváltás jogszerűségét elismerte volna. A Ticketpro a visszaváltás során megszerzett adatokat az ÁSZF előírásai szerint és az irányadó jogszabályok betartása mellett kezeli és őrzi, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a felek közötti jogvita vagy büntetőeljárás során az illetékes hatóságok a Ticketpro által ismert vagy ismerni vélt adatokat, nyilatkozatokat, címeket, azonosítókat, bankszámlaadatokat kéri. Ebben az esetben a Ticketpro a hatóságok erre vonatkozó kérésére ezeket az adatokat ki fogja adni.

A Ticketpro által a visszaváltáshoz kért adatokat PDF-formátumban a beküldésnek megfelelően elektronikusan vagy papíralapon tárolja. A kitöltött adatlapok a Ticketpro elektronikus is feldolgozza, azonban kizárólag a bizonylatoláshoz (ÁFA törvény 169.§) szükséges adatok vonatkozásban, táblázatos formában. Az adatokat 180 nap elteltével (a visszaváltás elszámolását és a banki tranzakciók, illetve azokkal kapcsolatosa esetleges kifogások elbírálását követően) a Ticketpro megsemmisíti. Az adatokat a Ticketpro sem részben sem egészben semmilyen más célból nem használja fel, azokból semmilyen adatbázist nem hoz létre.

7. Ticketpro az ÁSZF XII. fejezet 31. pontjával összhangban a jegyvisszaváltási szolgáltatást saját hatáskörében bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal szüneteltetheti vagy teljesen beszüntetheti, egészen addig az időpontig, amíg az igénylőlapot a befogadói nyilatkozat megküldésével vissza nem igazolta. A visszaváltás olyan kedvezmény, amelynek megvonása a Ticketpro üzleti döntése körébe tartozik, így annak elmaradása esetén sem a jegy vásárlója, sem a visszaigénylő semmilyen jellegű követeléssel, kár-, kártalanítási- megtérítési igénnyel nem léphet fel, a Ticketpro ilyen jellegű megtérítési vagy fizetési kötelezettségét kizárja.

Töltse le igénylőlapunkat