Belépőjegy felhasználásának általános szabályai

14.2.2011

Kivonat a hatályos Általános Szerződési Feltételekből (XII. pont)

A Birtokos a Belépőjegyen keresztül a Belépőjegyen nevesített Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Rendezvényszervező személye és adószáma minden esetben feltüntetésre kerül a Belépőjegyen. A Belépőjegy felhasználásának módját elsődlegesen a Rendezvény házirendje, a Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek), a Belépőjegyen megtalálható információk, mindezek hiányában az itt leírt szabályok rögzítik. Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

Elsődlegesen: A Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek),

Másodlagosan: A Rendezvény hivatalos házirendje

Harmadlagosan: A Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendje

Negyedlegesen: A Belépőjegyen megtalálható információk

Ötödlegesen: Jelen ÁSZF XII. pontja.

BIRTOKOS TUDATÁBAN VAN ANNAK, ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BELÉPŐJEGGYEL IGÉNYBE VENNI SZOLGÁLTATÁS, AZAZ A RENDEZVÉNY TEKINTETÉBEN JOGÜGYLET KÖZTE ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ KÖZÖTT JÖN LÉTRE, EZÉRT A BELÉPŐJEGYET ÉRTÉKESÍTŐ KERESKEDŐ NEM RÉSZESE A BELÉPŐJEGY BIRTOKOS (mint a szolgáltatást igénybe vevő) ÉS A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ (mint a szolgáltatást biztosító) KÖZÖTT A VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ESETLEGES JOGVITÁNAK (IDEÉRTVE AZ ESETLEGES SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL, NEM SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ, EGYMÁSSAL SZEMBENI ANYAGI KÖVETELÉSEKET IS). KERESKEDŐ MINDENT MEGTESZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY SZÜKSÉG ESETÉN A BELÉPŐJEGY BIRTOKOS ILLETVE A LÁTOGATÓ ÉRDEKEIT KÉPVISELJE A BELÉPŐJEGGYEL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS KAPCSÁN, MINDAMELLETT SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL A SZÓBAN FORGÓ RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN, ÉS MINDEN OLYAN FELELŐSSÉGRE VONÁST ELHÁRÍT MAGÁRÓL, AMELYET A BIRTOKOS VAGY LÁTOGATÓ A BELÉPŐJEGY FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN KERESKEDŐVEL SZEMBEN TÁMASZTANI SZÁNDÉKOZIK.

1.        Vásárló kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a Belépőjegyet ezek ismeretében vásárolta meg.

2.        A Belépőjegy minden esetben tartalmazza minimálisan a Rendezvény nevét, dátumát, tervezett kezdési időpontját, helyszínét, a Belépőjegy árát, az alkalmazott ÁFA-tartalom mértékét, a Belépőjeggyel az előadótérben elfoglalható terület, hely leírását (amennyiben ilyen hely értelmezhető), a Belépőjegy sorszámát, a Belépőjegy eredetiségének ellenőrzésre alkalmas vonalkódot, az értékesítést végző személy nevére és az értékesítés helyére utaló kódszavakat, a Rendezvényszervező nevét és adószámát.

3.        Látogató tisztában van vele, hogy az általánosan elfogadott gyakorlat szerint a Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jelleggű, a tényleges kezdés időpontja ettől külön értesítés nélkül eltérhet.

4.        A Belépőjegy szabadon átruházható. A Belépőjegyet átruházó kijelenti, hogy annak tudatában adja át a Belépőjegyet más személynek, hogy ezzel az új Birtokos a Belépőjegy teljes jogú felhasználójává válik és ezzel együtt a korábbi Birtokos minden korábbi jogosultságot, amelyet a Belépőjegy biztosított számára elveszít.

5.        Birtokos kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a Belépőjegy felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, a Belépőjegy felhasználásával ezekkel a szabályozásokkal egyetért, az abban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.        Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására Kereskedőnek nincs lehetősége.

7.        Amennyiben az a Belépőjegyen külön feltüntetésre nem kerül, egy (1) Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy (1) főt.

8.        Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy, stb.) A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Birtokos jogosult-e a Speciális Belépőjegy használatára. A belépés a Speciális Belépőjegy Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Birtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Birtokos kártérítésre nem jogosult.

9.        A belépés során a Rendezvény szervezője a Rendezvény biztonsági szolgálatán keresztül a Belépőjegy eredetiségének vizsgálatán túl a belépő személyeknél ruházat átvizsgálást, illetve csomagátvizsgálást végezhet. Ez a vizsgálat a Rendezvény látogatóinak biztonságát szolgálja. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre váró nem tud érvényes Belépőjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végző személyzet a10. pontban felsorolt indokok miatt a beléptetésre várakozótól a belépést megtagadja.

10.     Amennyiben a Rendezvényszervező másképp nem nyilatkozik, tilos a Rendezvény területére bevinni bármilyen ételt, italt, üveget, műanyag palackot, esernyőt, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert, láncot, illetve bármely olyan tárgyat, amelyet a Rendezvény szervezője a közönség tagjaira, illetve a Rendezvény lebonyolítására nézve veszélyesnek ítél meg.

11.     A Belépőjegyet a Látogató mindaddig köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek kérésre ellenőrzés céljából bemutatni, amíg a Rendezvény területén tartózkodik. A Látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.

12.     A helyre szóló Belépőjegy az előadótérben és az előadás alatt csak és kizárólag a Belépőjegyen megjelölt helyen történő tartózkodásra jogosítja fel a Látogatót.

13.     A Rendezvény kezdetét megelőző legkésőbb tizedik percben a Látogató foglalja el helyét az előadótérben. A Rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendezvényszervező korlátozhatja a Látogatók előadótérben való mozgását.

14.     A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelőtlenül viselkedő Látogatók miatt felelősséget nem vállal. Kérjük amennyiben ilyet tapasztal haladéktalanul jelezze a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálatnak.

15.     Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

16.     A Rendezvény alatt bemutatásra kerülő produkciók, előadások Szerzői- és Előadóművészeti Jogvédelem alatt állnak, ezért a Rendezvényszervező illetve a Jogtulajdonosok előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos bármely hang- és képrögzítésre alkalmas eszköz rögzítés céljából történő üzemeltetése/használata a Rendezvény területén, a Rendezvény bármely szakában. Amennyiben ilyen anyag mégis rögzítésre kerülne, a Rendezvényszervező jogosult annak készítőjét felszólítani a felvétel megsemmisítésére, a cselekmény azonnali felfüggesztésére, illetve végső esetben az eszköz üzemeltetőjének a Rendezvény területéről történő kitiltására.

17.     A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait figyelmen kívül hagyó, vagy durván megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

18.     Szigorúan tilos az előadást, a fellépő művészeket, közreműködő személyeket a produkciójukban, játékukban bármely módon megzavarni, vagy munkájukat ellehetetleníteni. Az így viselkedő Látogatókat a Rendezvényszervező azonnali hatállyal felszólítja a tevékenységük felfüggesztésére. A figyelmeztetés ellenére továbbra is, vagy súlyosan rendbontó Látogatót a Rendezvényszervező haladéktalanul eltávolítja a Rendezvény helyszínéről. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.

19.     Az előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény Látogatói, mint a közönség részei rögzítésre kerülhetnek. A Látogatók azonban nem támaszthatnak sem a Rendezvény szervezője felé, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen ellentételezési igényt.

20.     A fellépő művész személyében, szereposztásban, játékosban, előadásban, illetve a Rendezvényben történt kissebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervező a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja.

21.     Rendezvényszervező a Rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében fenntartja magának a Belépőjegy árkategórián belüli, vagy magasabb árkategóriába történő átsorolásának jogát (upgrade-elés) úgy, hogy az átsorolás, upgrade-elés tényét a Látogató kérésére a meghirdetett kategóriatáblázat alapján Rendezvényszervező köteles igazolni. Az átsorolás és/vagy upgrade-elésből adódó vélt vagy valós sérelmekért Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

22.     Olyan Rendezvény esetén, ahol a Rendezvény része vagy egésze szabad téren, az időjárásnak kitéve zajlik és az esetleges nem megfelelő időjárási körülmények veszélyeztethetik a Rendezvény megtartását illetve a Látogatók épségét, a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (továbbiakban Esőnap) meghirdetni még a Belépőjegyek értékesítésének megkezdése előtt. Amennyiben az Esőnap opcionális dátuma meghirdetésre került és az a Belépőjegyeken feltüntetésre került, Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az Esőnapon tartja meg. A döntésről a Rendezvényszervező a Birtokosokat a saját és a Rendezvény oldalán, illetve a www.ticketpro.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Birtokos a tájékoztatást tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy ilyen esetben nem illeti meg a 29.b. pont szerinti elállási jog.

23.     Amennyiben egy Rendezvény a Rendezvényszervező döntése alapján az Esőnapon kerül megtartásra, illetve amennyiben Esőnap meghatározására nincs mód, úgy az időjárás miatti berekesztés, félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés miatt is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben:

a.        A Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve

b.        A Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest ötven százaléknál (50 %-nál) kevesebbet csúszik, illetve

c.        Ha a Rendezvényt a Rendezvény tervezett hosszához képest huszonöt százaléknál (25 %-nál) kevesebb ideig szüneteltetni kell. Amennyiben a Rendezvény szüneteltetésére kerül sor, Rendezvényszervező köteles a Látogatók biztonságos várakozásához szükséges körülményeket megteremteni.

Minden egyéb esetet úgy kell tekinteni mintha a Rendezvény lemondásra került volna.

24.     A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény szervezője haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Birtokosokat a Belépőjegyek visszaváltásának, azok vételárának visszatérítésének módjáról. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a Belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A Belépőjegy visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a Belépőjegy visszaváltójának.

25.     A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján, illetve a www.ticketpro.hu oldalon is folyamatosan szerepeltetni.

26.     Kereskedő a visszaváltásra vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

27.     A visszaváltásra a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani, sem a Rendezvény szervezője, sem a visszaváltást végző személye nem kötelezhető semmilyen egyéb vélt vagy valós kár megtérítésére.

28.     A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

29.     Eltekintve azoktól az esetektől, amikor

a.        A Rendezvény elmarad illetve lemondásra kerül; illetve

b.        A Rendezvény helyszínét, és/vagy meghirdetett dátumát a Rendezvény szervezője egyoldalúan, a Belépőjegy tulajdonosának előzetes írásos beleegyezése nélkül módosítja; illetve

c.        Amennyiben a meghirdetett műsorban, fellépő személyben olyan mértékű változás lép életbe, amely már széles körben megkérdőjelezheti a jegyvásárlók azon szándékát, hogy a Belépőjegyet az új feltételekkel is nagy többségük megvásárolta volna;

  a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. Jelen pont a. és c. pontjaiban leírt esetekben a Belépőjegy visszaváltása kötelező, a b. pontban a Birtokos kérésére választható. A Belépőjegy visszaváltásának elsődleges kötelezettje a Rendezvényszervező.

30.     A Rendezvényszervező a Rendezvény területére történő belépést jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.